Complete Series of Shito Ryu Kata Book 2

  • Sale
  • Regular price $49.95 USD


KOSOKUN (DAI), KOSOKUN (SHO), SHIHO KOSOKUN, CHINTO, SANCHIN, TENSHO, SEPAI, SOCHIN, NIPAIPO, MATSUMURA ROHAI

 

Language: English, Japanese

Softcover

257 pages