Aikido by Kiyoyuki Terada DVD

 • Sale
 • Regular price $49.95 USD


Well known Yoshinkan Aikido instructor Kiyoyuki Terada is featured on this instructional video.

Contents include:

 • Kamae
 • Tegatana
 • Shikko-ho (Knee walking)
 • Breath training
 • Tai no henko
 • Shumatsu dosa
 • Ukemi
 • Self defense techniques
 • Demo by Masazumi Matsuo
 • Demo by Amos Parker
 • Demo by Kiyoyuki Terada
 • Instruction by Kiyouki Terada

Language: Japanese