Mastering Judo Ashi Waza Vol 2 DVD by Hirotaka Okada 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Mastering Judo Ashi Waza Vol 2 DVD by Hirotaka Okada 1

Mastering Judo Ashi Waza Vol 2 DVD by Hirotaka Okada

Quest

$59.95 USD 

Kouchi Gari
Basic Kouchi Gari Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applying it with pressure Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applied with Kenka Yotsu
Applied while taking the Hiki Te Kenka Yotsu
Applied as a counter to the opponent's Sasae Tsuri Komi Ashi Ai Yotsu / Hidari Kumi
Slip up and sweep to throw Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applied with a one-handed lapel grab Ai Yotsu / Hidari Kumi

Sasae Tsuri Komi Ashi
Basic Sasae Tsuri Komi Ashi Ai Yotsu / Migi Kumi
Applied with Kenka Yotsu
Applied with an Uchi Mata feint Kenka Yotsu
Applied with an Osoto Gari feint Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applied by changing the Tsuri Te grip Ai Yotsu / Hidari Kumi

Uchi Mata
Basic Uchi Mata Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applied by stepping out with the right foot Ai Yotsu / Hidari Kumi
Applied with Kenka Yotsu
Applied with an Osoto Gari feint Kenka Yotsu

Polishing Ashi Waza
Practice Ashi Harai
Practice Ouchi Gari
Osoto Gari Uchi Komi
Ouchi Gari Uchi Komi
Uchi Mata Uchi Komi
Uchi Mata Hitori Uchi Komi

 

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa