Kyokushin Karate Buki DVD Vol 2: Jo & Sai 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Kyokushin Karate Buki DVD Vol 2: Jo & Sai 1

Kyokushin Karate Buki DVD Vol 2: Jo & Sai

Quest

$ 54.95 
Chapters include:

Tachikata(How to Stand)

Jo
Kihon Dosa
Rei Ho
Kihon Keiko
Hon Teuchi
Gyaku Teuchi
Hiki Otoshi Uchi
Kaeshi Tuski
Kumi Tsuke
Sotai Keiko
Kata
Tsuki Zue
Sui Getsu
Shamen
Monomi
Tachi Otoshi

Sai
Kihon Dosa
Kihon Keiko
Kata
Tawada no Sai Sho
Tawada no Sai Dai
Bunkai
Tawada no Sai Sho
Tawada no Sai Dai

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa