Koshiki Karatedo DVD 1

+ CLICK IMAGES TO ZOOM

Koshiki Karatedo DVD 1 Koshiki Karatedo DVD 2 Koshiki Karatedo DVD 3 Koshiki Karatedo DVD 4 Koshiki Karatedo DVD 5

Koshiki Karatedo DVD

Quest

$ 52.95 
Chapters include:

Kata Koshiki Naihanchin
Kata Kudaka no Kusanku
Gokyoku no Kumite Kicks
Gokyoku no Kumite Strikes
Gokyoku no Kumite
Defense and counter-offense with strikes
Gokyoku no Kumite
Defense and counter-offense with kicks
Tenchijin Kumite Strikes
Tenchijin Kumite Kicks

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa