8th Nihon Kobudo Enbu Taikai DVD (Nihon Kobudo Series) 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

8th Nihon Kobudo Enbu Taikai DVD (Nihon Kobudo Series) 1

8th Nihon Kobudo Enbu Taikai DVD (Nihon Kobudo Series)

BAB

$ 79.95 
The 8th Nihon Kobudo Enbu Taikai was held in 1985 and includes demonstrations of the following arts:
 • Shibukawa Ryu Bujutsu
 • Yagyu Shingan Ryu
 • Daito Ryu Aikijujutsu (Tokimune Takeda and Katsuyuki Kondo)
 • Yagyu Shinkage Ryu
 • Ogasawa Ryu Kyujutsu Kisha (on horseback)
 • Sumo
 • Judo (Olympic champion Yasuhiro Yamashita)
 • Karate-Do (Teruo Hayashi, 8th dan)
 • Aikido (Moriteru Ueshiba
 • Kendo (Kiyoshi Nakakura
 • Naginata (Atarashii)
 • Enshin Ryu Iai (Tameshigiri)
 • Yoryuhojutsu (traditional Japanese guns)
 • Various Chinese martial artists including kempo, drunken kung fu, and others.

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa