Complete Okinawa Yawara Ryu Karate Do Kata DVD by Kuniyuki Kai

  • Sale
  • Regular price $49.95 USD


In this DVD, instructs the 8 kata developed by Chojun Miyagi:

Sanchin
Gekisai 1
Gekisai 2
Saifa
Seiyonchin
Shisochin
Saunsall
Sepai

Language: Japanese