Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida | Budovideos Inc
Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 1

+ CLICK IMAGES TO ZOOM

Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 1 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 2 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 3 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 4 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 5 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 6 Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida 7

Aikido Renshinkai First Step DVD with Tsutomu Chida

Quest

$54.95 USD 
Chapters:

Kihon Shisei, Kamae and Dosa
Tai no Henko
Hiriki no Yosei
Shumatsu Dosa
Katate Mochi Shihonage
Shomen Uchi Ikkajo Osae
Katate Mochi Nikajo Osae
Yokomen Uchi Sankajo Osae
Shomen Uchi Yonkajo Osae
Katate Mochi Sokumen Irimi Nage
Shomen Uchi Shomen Irimi Nage
Kata Mochi Hijishime
Shomen Uchi Kotegaeshi
Ryote Mochi Tenchi Nage
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho

Extras
Aikido Renshinkai Demonstrations
First Aikido Renshinkai Demonstration Sep. 14 2008 Sumida-ku Tokyo
Second Aikido Renshinkai Demonstration Sep. 22 2009 Edogawa-ku
Language: Japanese with English subtitles
Run time: 110 min.

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa