Aikido Muryoka Book & DVD by Kyoichi Inoue | Budovideos Inc
Aikido Muryoka Book & DVD by Kyoichi Inoue - Budovideos

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Aikido Muryoka Book & DVD by Kyoichi Inoue - Budovideos

Aikido Muryoka Book & DVD by Kyoichi Inoue

*Unassigned*

$39.95 USD 

Chapters: -Intro -Aikido basics -Kata temochi shiho nage (1) -Shomen uchi ikkajo osae (1) -Kata temochi nikajo osae (1) -Shomen uchi sankajo osae (2) -Kata temochi sokumen irimi nage (2) -Shomen uchi shomen irimi nage (2) -Shomen tsuki hiji ate kokyu nage (2) -Shomen uchi ude garami -Shomen uchi yonkajo osae (2) -Conclusion

Language: Japanese

165 pages

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa