Koryu Bujutsu Demo in Kyoto Vol 1 DVD

  • Sale
  • Regular price $44.95 USD


This demo includes performances by the top Koryu practitioners in Japan. Contains demos of:
  • Shinto Muso Ryu Jojutsu
  • Jiki Shinkage Ryu Naginata
  • Kusarigama
  • Tendo Ryu
  • Shintamiya Ryu
  • Heiho Niten Ichi Ryu
  • And more!

Language: Japanese 

Run time: 103 min.