Chi Ryaku no Maki (Principles of Earth) Book by Carsten Kuhn

  • Sale
  • Regular price $39.99 USD


This book covers the most important techniques of the Ten Ryaku no Maki . This is the 2nd book of the series Tenchijin Ryaku no Maki.

Contents:

Keri no daken kihon,
Keri ni taisuru uke,
Ken no tsuki gata,
Gyaku gi,
Hajutsu kyûhô,
Torite kihon dori no kata,
Nage gata,
Shime waza,
Kyûsho,
Yôgoshu

Softcover
110 pages
346 Illustrations