Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 1

+ CLICK IMAGES TO ZOOM

Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 1 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 2 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 3 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 4 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 5 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 6 Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda 7

Yoshinkan Aikido Master DVD 1 with Yasuhisa Shioda

BAB

$ 49.95 
Part 1 of a 5 DVD set on the art of Yoshinkan Aikido. Instruction by Yasuhisa Shioda, son of the founder Gozo Shioda. DVD 1 covers 10th - 4th kyu levels.
 
Chapters:
 
Kamae
Seiza-ho/Rei-ho
Shikko-ho
Ukemi
Kihon dosa
-Tai no henko 1
-Tai no henko 2
-Hiriki no yosei 1
-Hiriki no yosei 2
-Shumatsu dosa 1
-Shumatsu dosa 2
Techniques
-Katate mochi shihonage 1
-Katate mochi shihonage 2
-Shomen uchi ikkajo osae 1
-Shomen uchi ikkajo osae 2
-Katate mochi nikajo osae 1
-Katate mochi nikajo osae 2
-Shomen uchi sankajo osae 1
-Shomen uchi sankajo osae 2
-Shomen uchi yonkajo osae 1
-Katate mochi sokumen irimi nage 1
-Yokomen uchi shomen irimi nage 2
-Mune mochi hiji shime 2
-Shomen uchi kote gaeshi 2
-Ryote mochi tenchi nage 1
-Suwariwaza ryote mochi kokyuho 1

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa