Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD | Budovideos Inc
Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 1

+ CLICK IMAGES TO ZOOM

Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 1 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 2 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 3 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 4 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 5 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 6 Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD 7

Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense DVD

Quest

$49.95 USD 
Filmed in the UK with instructors Mizuno (England) and Aosaka (France), this DVD shows the wide variety of arts included in the Shorinji Kempo curriculum. Contents include:
 • JUTSU KAMOKU
 • GOHO
  -Gedan Gaeshi
  -Tsubame Gaeshi
  -Chidori Gaeshi
  -Taiten ichi
  -Ryusui Geri
  -Uwauke Zuki
 • JUHO
  -Okuri Gote
  -Eri Juji
  -Konoha Gaeshi
  -Gyaku Gote
  -Johaku Dori
  -Oshi Nuki
  -Ippon Senage
 • EMBU
  -Embu 1
  -Embu 2
 • CHINKON & HOWA
  -Dokun
  -Zazen
  -Howa
 • SEIHO
 • KATA
  -Tenchi Ken 1
  -Tenchi Ken 2
  -Tenchi Ken 3
  -Ryuo Ken 1
  -Giwa Ken 1
  -Giwa Ken 2
  -Dantai Kata
 • RANDORI

Language: Japanese 

Run time: 40 min.

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa