Ryukyu Kobujutsu Buki Jutsu DVD 2 with Yogi Kaikan 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Ryukyu Kobujutsu Buki Jutsu DVD 2 with Yogi Kaikan 1

Ryukyu Kobujutsu Buki Jutsu DVD 2 with Yogi Kaikan

Quest

$ 54.95 
Chapters include:
 
Bo Jutsu Bo Jutsu Kihon Dosa (Basic Movements)
Bo no Kata "Sakugawa no Kon(Sho)
Kata no Bunkai
Bo no Kata "Shushi no Kon(Dai)
Kata no Bunkai

Sai Jutsu
Sai no Kata "Chatan-yara no Sai"
Kata no Bunkai

Tonfa
Tonfa no Reiho
Tonfa no Mochi Kata (Way of holding the Tonfa)
Tonfa no Hojo Undo (Supplementary Exercises)
Tonfa no Kata "Hamahiga no Tonfa"
 Kata no Bunkai

Tekko Jutsu
  Tekko Jutsu no Reiho
Tekko Jutsu no Kamae
Tekko Jutsu no Hojo Undo(Supplementary Exercises)
Tekko Jutsu no Kata "Maezato no Tekko"
Kata Explanation
Kata no Bunkai

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa