Kyokushin Karate Buki DVD Vol 1: Bo & Tonfa 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Kyokushin Karate Buki DVD Vol 1: Bo & Tonfa 1

Kyokushin Karate Buki DVD Vol 1: Bo & Tonfa

Quest

$ 54.95 
Chapters include:

Tachikata(How to Standing)

Bo
Kihon Dosa
Kihon Keiko
Ido Keiko
Kata and Bunkai
Oshiro no Kon
Shushi no Kon
Ryubi no Kon
Kumi Bo Gata
Oshiro no Kon
Shushi no Kon

Tonfa
Kihon Dosa
Kihon Keiko
Ido Keiko
Kata
Terukawa no Tonfa
Bunkai
Terukawa no Tonfa

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa