JKF Platina Selection Kata Premium DVD 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

JKF Platina Selection Kata Premium DVD 1

JKF Platina Selection Kata Premium DVD

Champ Karate

$ 69.95 

Contents

        * Seipai(Shitei Kata)
          A.Tomishiro
          T.Furukawa
          A.Wakai
          S.Yogi
          Y.Abe
          H.Natoyama
        * Jion(Shitei Kata)
          R.Saito
          N.Koyama
          N.Yasuhara
          Y.Abe
          S.Sato
          H.Tsuchiya
        * Kanku-dai(Shitei Kata)
          K.Kurihara
          R.Yamamoto
          K.Komayama
          K.Fujiwara
          Y.Mimura
          H.Terashima
        * Seienchin(Shitei Kata)
          R.Usami
          H.Inagaki
          Y.Shimizu
          T.Katada
          K.Nakanishi
          S.Hasegawa
        * Bassai-dai(Shitei Kata)
          R.Usami
          Y.Tokioka
          M.Yuda
          M.Ueno
          K.Wakabayashi
          T.Inagaki
        * Chinto(Shitei Kata)
          S.Ito
          T.Murata
          C.Segawa
        * Kururunfa
          T.Furukawa
          Y.Shimizu
          Y.Nagao
          A.Tomoshiro
          S.Yogi
          A.Wakai
        * Seisan
          T.Furukawa
          T.Katada
          C.Nakamura
          S.Yogi
          S.Kikuchi
          Y.Abe
        * Kanku-shou
          R.Miura
          H.Takahashi
          K.Kurihara
          R.Yamamoto
          K.Doi
          Y.Noda
        * Enpi
          K.Mizumachi
          N.Ohshima
          K.Yamamoto
          K.Komayama
          K.Kageura
          T.Aihara
        * Matsumura Rohai
          R.Fujii
          A.Fujita
          R.Bingo
          Y.Tokioka
          C.Agatsuma
        * Nipaipo
          K.Wakabayashi
          G.Ito
          Fujimoto
          Y.Hasegawa
          M.Ueno
          T.Inagaki
        * Niseishi
          T.Sugimoto
          Y.Tsuru
        * Unsu
          Y.Watanabe
          K.Yamamoto
          Y.Abe
          H.Tsuchiya
          K.Komayama
          Y.Mimura
        * Kousoukun-dai
          M.Sugita
          H.Jingu
          R.Usami
          M.Ohsawa
        * Matsumura Rohai
          R.Fujii
          A.Fujita
          R.Bingo
          Y.Tokioka
          C.Agatsuma
        * Kousoukun-shou
          N.Morooka
        * Anan
          H.Inagaki
          Y.Shimizu
          T.Furukawa
          T.Katada
          A.Tomishiro
          A.Wakai
        * Paiku
          H.Inagaki
          T.Katada
          C.Ogihara
          A.Tomishiro
          H.Natoyama
        * Gankaku
          N.Yasuhara
          K.Yamamoto
          Y.Hayashi
          T.Ohkubo
          T.Nakata
        * Wanshu
          J.Murata
          T.Sugimoto
        * Tomari Bassai
          R.Kajikawa
          E.Shibayama
          R.Usami
          N.Morooka
          C.Nakamura
          K.Wakabayashi
        * Matsumura Bassai
          R.Shibayama
          K.Terasawa
          H.Jingu
          K.Kuwako
          Y.Hasegawa
          S.Amemiya
        * Souchin
          Y.Watanabe
          K.Tsuchiya
          N.Yasuhara
          K.Yamamoto
          H.Tsuchiya
          H.Terashima
        * Super Rinpei
          A.Tomishiro
          T.Katada
          T.Furukawa
          A.Wakai
          T.Araga
          Y.Abe
        * Chatanyara Kusanku
          R.Kajikawa
          E.Shibayama
          Y.Tokioka
          N.Morooka
          K.Utsumi
          K.Wakabayashi
          Y.Hasegawa
          S.Amemiya
          H.Yokoyama

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa